İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078215
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/553659
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150.000 litre Motorin Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SAĞLIK BAKANLIĞIMüdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Deniz Nakil Araçlarına 2020 yılı için Motorin Temin Edilmesi işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/553659

1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No: 8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124530709 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 litre Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Deniz Nakil Araçlarının yakıt deposuna alınacak olan akaryakıtın sevkiyatı deniz tankerleri veya kara tankerleri ile yapılacaktır. Yüklenici, Deniz tankerleri ile yapılacak olan sevkiyatlarda; İdare tarafından yakıt talebi yapıldıktan sonra en fazla 6 saat içinde KÜÇÜKYALI, KARTAL, YENİKAPI veya idarenin uygun gördüğü limanlarından birisinde deniz ulaşım aracına akaryakıt ikmali teslim edecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankerleri ile yakıt sevkiyatının yapılması halinde ise İdarenin yakıt talebine müteakip en geç 6 saat içinde sevkiyat mahallinde kara tankeri yakıt tahliyesini yapabilecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankeri ile yapılacak sevkiyatlarda Deniz Nakil Araçlarına yakıt aktarımı Küçükyalı, Kartal İskelesinde veya İdarenin uygun gördüğü başka bir iskelede yapılacaktır. Yakıtın sevkiyat sürecindeki taşınması, ikmali, stoklanması aşamalarındaki sigortası, kaybı, çevre kirliliği vs. tüm sorumluluğu Yüklenici'ye ait olacaktır.
c) Teslim tarihleri : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan deniz ulaşım araçları için 150.000 litre motorin ise Deniz Nakil Araçlarının yakıt deposuna alınacak olan akaryakıtın sevkiyatı deniz tankerleri veya kara tankerleri ile yapılacaktır. Yüklenici, Deniz tankerleri ile yapılacak olan sevkiyatlarda; İdare tarafından yakıt talebi yapıldıktan sonra en fazla 6 saat içinde KÜÇÜKYALI, KARTAL, YENİKAPI veya idarenin uygun gördüğü limanlarından birisinde deniz ulaşım aracına akaryakıt ikmali teslim edecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankerleri ile yakıt sevkiyatının yapılması halinde ise İdarenin yakıt talebine müteakip en geç 6 saat içinde sevkiyat mahallinde kara tankeri yakıt tahliyesini yapabilecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankeri ile yapılacak sevkiyatlarda Deniz Nakil Araçlarına yakıt aktarımı Küçükyalı, Kartal İskelesinde veya İdarenin uygun gördüğü başka bir iskelede yapılacaktır. Alım idarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 6 Saat içerisinde peyderpey 31.12. 2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli dağıtıcı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansını veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasında sunacaktır.
b) Ayrıca istekliler alımı yapılan motorinin EPDK’ca belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacak, ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinelerin imal ettikleri mallar olacaktır.
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi ni ihale teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE EN 590+Al Belgesi Uygulamada bulunan en son şekliyle, “Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" Belgesi) Akaryakıtların yukarıda belirtilen standartlara uygun olduğunu gösteren son ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR