GEREDE BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

GEREDE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078128
Şehir : Bolu / Gerede
Semt-Mahalle : KİTİRLER MAH. / GEREDE
Yayınlandığı Gazeteler

GEREDE MEDYA TAKİP 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/560746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin 220.000 litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 4.000 litre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu - Kitirler Mah. E.Hükümet Sk No:2 Gerede/Bolu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560746

1-İdarenin
a) Adresi : KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3743116700 - 3743116703
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@gerede.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 220.000 litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 4.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhale konusu Akaryakıt Ürünleri (Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) günlük olarak idaremizin talep edeceği miktarlarda yüklenicinin Gerede Belediyesi mücavir alan sınırları içinde göstereceği akaryakıt satış tesisinden Belediyemiz araçları ile ihtiyaç nispetinde günlük teslim alınacak, İdareye ait hizmet binalarında (Yünlü Yaylası İçme suyu Tesisleri) bulunan jeneratörlerin akaryakıt ihtiyaçları yüklenici tarafından içme suyu tesislerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanıp işin başlamasından itibaren (01.01.2020 tarihinden itibaren) ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren aynı gün içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır. Yüklenici idarenin talep edeceği akaryakıt ürünlerini talep anında ve miktarında tümüyle karşılamak zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu - Kitirler Mah. E.Hükümet Sk No:2 Gerede/Bolu
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İsteklilerin ihale konusu iş ile ilgili mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair belge, EPDK’ndan alınmış ve iş bitim süresince geçerli olacak kendi nam ve hesabına ait “Bayilik Lisansı”, İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu bayilik belgesini teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
2. İsteklilerin Gerede Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve kendi adına işletilen akaryakıt satış tesisi bulunduğuna dair belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
3. İsteklilerin alınacak olan akaryakıt ürünlerinin EPDK tarafından yürürlüğe konulan (Akaryakıt teslim tarihinde yürürlükte olan) en son teknik düzenleme tebliği ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen özellikleri ihtiva edececeğini, belirlenmiş olan standartlarda olacağını belirtecekleri taahhütnameyi teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmesi zorunludur.İhalenin, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesi olmaması nedeniyle, isteklinin imalatçı olduğunu gösterebileceği belgelerden biri olarak “kapasite raporu” veya “imalat yeterlik belgesi"nden birini sunabilir.
İstekli Yetkili Satıcı veya temsilci ise satıcı ya da temsilci olduğunu gösteren belgeler şunlardır:
a) Yetkili Satıcı Belgesi,
b) İstasyonlu Bayilik Lisansı,
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici tarafından temin edilecek akaryakıt ürünleri, (Akaryakıt teslim tarihinde yürürlükte olan) TSE şartlarına ve standartlarına, Petrol İşleri Genel Müdürlünce belirtilen evsaf ve niteliklere uygun, ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinelerin imal ve ürettikleri mallar olacaktır. İsteklinin TSE standardına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunması zorunludur.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu bayilik sözleşmesini teklif kapsamında sunmaları zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki, Kamu ve özel sektör kuruluşlarına bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin her türlü akaryakıt, temini işleridir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Kitirler Mah. E.Hükümet Sk No:2 Gerede/Bolu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR