BATMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

BATMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078062
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/547918
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli Motorin Alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Jeneratör için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü Araç Yakıtı için; İhaleye katılacak tüm firmaların Batman Belediyesi il sınırları içerisinde olmaları ve Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi No:20 adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne en fazla 10 (On) Km uzaklıkta olması gerekmektedir. Ayrıca il sınırları içerisinde en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonu olması gerekmektedir. Araç yakıtı bu istasyonlardan alınacaktır. Gerektiğinde il dışına geçici görevlere giden araçların ihtiyacı olan akaryakıt, satıcının Ülke genelindeki Taşıt Tanıma Sistemi bulunan tüm akaryakıt istasyonlarından da alınabilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi No:20 BATMAN/Merkez adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 6. katında bulunan Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli 43500 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/547918

1-İdarenin
a) Adresi : Ziya Gökalp Mahallesi 80.Yıl Caddesi No:20 BATMAN 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882142742 - 4882146622
c) Elektronik Posta Adresi : batman@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli Motorin Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Jeneratör için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kozluk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü Araç Yakıtı için; İhaleye katılacak tüm firmaların Batman Belediyesi il sınırları içerisinde olmaları ve Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi No:20 adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne en fazla 10 (On) Km uzaklıkta olması gerekmektedir. Ayrıca il sınırları içerisinde en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonu olması gerekmektedir. Araç yakıtı bu istasyonlardan alınacaktır. Gerektiğinde il dışına geçici görevlere giden araçların ihtiyacı olan akaryakıt, satıcının Ülke genelindeki Taşıt Tanıma Sistemi bulunan tüm akaryakıt istasyonlarından da alınabilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe Başlama Tarihinden İtibaren 31.12.2020 Tarihine Kadar Taşıt Tanıma Sistemine Kayıtlı Araçların Yakıt Depolarına peyderpey Akaryakıt Doldurulacaktır. Jeneratörler için sayaçlı araçlar ile belirtilen kuruluşlara peyderpey yakıt alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi No:20 BATMAN/Merkez adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 6. katında bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alınacak akaryakıt TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olduğunu gösteren belgeler.
İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi No:20 BATMAN/Merkez adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 5.Kat katında bulunan Mali İşler Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR