EDİRNE MELAHAT HULİSİ DATENİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

EDİRNE MELAHAT HULİSİ DATENİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078021
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HUDUT 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/551430
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin Diğer 32.500 litre Motorin 1.250 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 500 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Melahat Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/551430

1-İdarenin
a) Adresi : Şükrüpaşa Mahallesi Turan DURSUN Caddesi No:7 Kat:2 22100 - EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842122589 - 2842148694
c) Elektronik Posta Adresi : edirne@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Diğer 32.500 litre Motorin 1.250 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 500 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşları Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Edirne Kadın Konukevi Müdürlüğü, Melahat-Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Edirne Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında kuruluşların ihtiyaçlarına binaen peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Melahat Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu"nun bayisi ise; bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun'dan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi.
Bununla birlikte EPDK'dan dağıtıcı lisansına sahip olan firmanın ihale konusu işle ilgili Teknik şartnamede belirtilen İl ve İlçe istasyonlardan akaryakıt temini için yetkilendirildiğine dair belgeyi sözleşme öncesi sunacaklardır.
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi, isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR