FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077994
Şehir : Ordu / Fatsa
Semt-Mahalle : MUSTAFAKEMALPAŞA MAH. / FATSA
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/553467
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlara ATOS Sistemli ve Hizmet Binalarımızda Kullanılan Jeneratörler için 25.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan), 45.000 Lt Motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- SOSYAL HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILAN TAŞITLARA ATOS SİSTEMLİ VE HİZMET BİNALARIMIZDA KULLANILAN JENERATÖRLER İÇİN AKARYAKIT ALIMI
FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlara ATOS Sistemli ve Hizmet Binalarımızda Kullanılan Jeneratörler için Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/553467

1-İdarenin
a) Adresi : M.K.P MAH. HACIHULUSIBABA CAD. 93 52400 FATSA/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4524234990 - 4524232955
c) Elektronik Posta Adresi : uzeyir.tekinir@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlara ATOS Sistemli ve Hizmet Binalarımızda Kullanılan Jeneratörler için 25.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan), 45.000 Lt Motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçların Yüklenici firmanın ATOS sistemli akaryakıt istasyonundan
c)Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu akaryakıt, Yüklenici Ana Dağıtıcı firma ise Fatsa İlçesindeki ATOS bulunan bayilerinden, Yüklenici Ana Dağıtım Firmasının Bayisi ise Fatsa İlçesindeki bayisi olduğu Dağıtıcı Firmanın ATOS bulunan Bayi dağıtım istasyonlarının Fatsa ilçesindeki pompalarından, İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde 24 saat esasına göre peyderpey alınacaktır ve yüklenici tarafından teslim edilecektir. Ayrıca hizmet binalarımızda bulunan jeneratörlerin yakıta ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici tarafından jeneratörün bulunduğu yerde dolumu yapılacaktır. İşe başlanılmasına müteakip akaryakıt alımı 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- SOSYAL HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan "Dağıtıcı Lisansı" belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini;
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Bayilik Lisansı” belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli Fatsa Belediye Sınırları yerleşim yeri içerisinde ve aynı zamanda İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis sorumluluk alanı içinde olmak üzere, Fatsa İlçe Merkezinde en az 1 (bir) adet akaryakıt istasyonundan akaryakıt ikmaline esas olacak ATOS’ un mevcut olduğunu belgeleyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Son beş yıl içinde bedel içeren ve kabul işlemleri tamamlanan Kamu ve Özel sektörde taahhüt kapsamında sözleşmeye bağlanan akaryakıt türlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ-SOSYAL HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR