BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077605
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555101
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6.000 litre BENZİN (95 Oktan) - 30.000 litre MOTORİN (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Kurtdereli Spor Salonu Toplantı Salonu Altıeylül/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT (BENZİN-MOTORİN) ALIMI

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT (BENZİN-MOTORİN) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/555101

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Menekşe Sk. No: 1 10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662411944 - 2662416652
c) Elektronik Posta Adresi : balikesir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.000 litre BENZİN (95 Oktan) - 30.000 litre MOTORİN (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında; Taşıtlar için kullanılacak akaryakıt İsteklinin akaryakıt istasyonundan İl Müdürlüğü taşıtlarının depolarına konulacaktır. Jeneratörler için kullanılacak akaryakıt ise, İstekli tarafından İl Müdürlüğümüze bağlı merkez ve ilçelerde kurulu bulunan jeneratörlere konulacaktır. Traktör için motorin (diğer) ile çim biçme makinaları için Kurşunsuz benzin (95 oktan) merkez ve ilçe müdürlüklerimizde bulunan bidonlara boşaltılacaktır.
c) Teslim tarihleri : İhtiyaç duyulan akaryakıt, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında; Yüklenicinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi içinde göstereceği tevzii istasyonundan ihtiyaç oldukça parti parti alınacak ve aşağıda belirtildiği şekilde araçlara ve İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerdeki tesislerde kurulu bulunan jeneratörlere ve Traktör için motorin (diğer) ile çim biçme makinaları için Kurşunsuz benzin (95 oktan) İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve İlçelerde bulunan bidonlara siparişin verilmesini müteakip en geç 12 saat içinde Ölçü ve Ayar Müdürlüğü mührünü taşıyan sayaçlı pompalardan teslim edilecektir. İdare söz konusu sayaçları tetkik ve kontrol etme hakkına sahip olup, gerekli gördüğünde akaryakıtın tahlilini numune almak suretiyle uygun gördüğü kamu kurumlarında yaptıracak, tahlil sonucu teknik özellikleri taşımadığı anlaşılan akaryakıttan doğan her türlü zarar ve ziyan ile yaptırılacak tahlil giderleri Yükleniciden tahsil edilecektir. Akaryakıt alımı, iki nüshalı olarak hazırlanan akaryakıt fişi (akaryakıt fişinde İdarenin adı, fişin seri nosu, istek tarihi, aracın plakası, km'si, akaryakıtın cinsi, birim fiyatı, miktarı, tutarı, yakıtı teslim eden ve alanın adı-soyadı ile imzaları bulunacak) tanzim edilerek, aslının akaryakıt bayiine verilmesi ile gerçekleştirilecektir. İdarede kalan nüsha ile Yüklenicide kalan asıl nüsha arasında mutabakat sağlandığı taktirde fatura düzenlenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Kurtdereli Spor Salonu Toplantı Salonu Altıeylül / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince Bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan ve İşyeri Açma ve İzin Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 1 Altıeylül/BALIKESİR-DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR