YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077183
Şehir : Çanakkale / Yenice
Yayınlandığı Gazeteler

İDA 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yenice ve Soğucak Şefliği: 55.000 Lt. Motorin Yenice ve Soğucak Şefliiği: 1.000 Lt. 95 Oktan Benzin Asar Şefliği: 35.000 Lt. Motorin Asar Şefliği: 500 Lt.95 Oktan Benzin Pazarköy Şefiği:25000 Lt. Motorin Pazarköy Şefliği:250 Lt. Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü-Kurtuluş Mah.Balıkesir Asfaltı Üzeri No:13 YENİCE/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/555598

1-İdarenin
a) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
c) Elektronik Posta Adresi : yeniceisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yenice ve Soğucak Şefliği: 55.000 Lt. Motorin Yenice ve Soğucak Şefliiği: 1.000 Lt. 95 Oktan Benzin Asar Şefliği: 35.000 Lt. Motorin Asar Şefliği: 500 Lt.95 Oktan Benzin Pazarköy Şefiği:25000 Lt. Motorin Pazarköy Şefliği:250 Lt. Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Normal koşullarda İsteklinin Belirteceği Akaryakıt İstasyonunda teslim yapılacaktır.Ancak Orman Yangını vb. olağanüstü durumlarda idarenin talebi üzerine herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde veya idarenin isteği doğrultusunda da teslim yapılabilecektir
c) Teslim tarihi : İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürününün miktarı İdarece belirlenecek ve günlük olarak karşılanacak olup, 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi ihtiyacına göre peyderpey sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2020 tarihten itibaren alınmaya başlanacak ve 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü-Kurtuluş Mah.Balıkesir Asfaltı Üzeri No:13 YENİCE/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Firma Enerji Piyasa Denetleme Kurulundan almış olduğu bayilik lisans belgesinin aslını veya noter onay suretini,
İhaleye katılacak akaryakıt pompa satış istasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihale yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu akaryakıt pompa satış istasyonu bayilik belgesi ve akaryakıt istasyon işletme ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.
Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan akaryakıt dağıtım şirketi olduğunu gösterir belge,
Akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış akaryakıt dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belge, ayrıca istasyonlu bayilik lisansı olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
İistekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR