İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077167
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/553884
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 135000 Lt Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıköy Mah.Vezir Sok.No:16 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Tanımalı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/553884

1-İdarenin
a) Adresi : Kadıköy Mah.Vezir Sok. No:16 41050 . İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623224460 - 2623224466
c) Elektronik Posta Adresi : izmitisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 135000 Lt Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdare araçlarına "Taşıt Tanıma Sistemi" olan istasyonlardan taşıt tanıma sistemi ile doldurulacaktır.
c) Teslim tarihleri : İdarenin isteği doğrultusunda İdare araçlarına 01.01.2020 tarihinden itibaren 365 (ÜçYüzAltmışBeş) takvim günü süresince 31.12.2020'ye kadar yükleniciye ait "Taşıt Tanıma Sistemli" akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kadıköy Mah.Vezir Sok.No:16 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen, iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif kapsamında sunacaklardır.
2-Teklif veren istekli; bayisi olduğu kuruluştan alınmış bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif kapsamında sunacaklardır.
3-Ayrıca bayisi olunan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun Körfez, Kandıra, İzmit ve Gebze ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının listesini teklif kapsamında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik lisansı.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Araçlara takılan taşıt tanıma cihazlarının bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye ait olup, hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenici tarafından değiştirilecek, bunun içinde ek ücret talep edilmeyecektir. Araçlara takılan cihazların arızalı olmasından, istasyonlarda akaryakıtın araçlara doldurulurken ve doldurulduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik ve ihmal gibi nedenlerden dolayı verilen zararların tamamından yüklenici sorumlu olacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alınacak akaryakıt ürünleri TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
"Taşıt Tanıma Sistemi" ile yapılan her türlü akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Mah.Vezir Sok.No:16 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR