ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖN. BRL. BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖN. BRL. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076851
Şehir : Çanakkale / Gelibolu
Yayınlandığı Gazeteler

AYYILDIZ 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555952
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000 LİTRE EURO DİZEL (MOTORİN )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GELİBOLU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


GELİBOLU YARIMADASI
KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ’NDEN


AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR.

İhale Kayıt Numarası: 2019/555952

1-İdarenin
a)Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b)Telefon ve faks numarası: 2865660615-122 - 2865662825
c)Elektronik Posta Adresi: vahapyilmaz61@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı 40.000 LİTRE EURO DİZEL (MOTORİN )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: GELİBOLU
c) Teslim tarihi: 01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA AKARYAKIT ALINACAKTIR.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer: GELİBOLU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b)Tarihi ve saati: 22.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İSTEKLİ BİR ''AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE ; EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ, B) İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ'' İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ C) İSTEKLİYE EPDK TARAFINDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ TEKLİF SUNACAK İSTEKLİLER YUKARIDAKİ BELGELERİ SUNMALARI ZORUNLUDUR. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TS VEYA EN STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
A) İSTEKLİ BİR ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE ; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ
B) İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ'' İSE ; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
C) İSTEKLİYE EPDK TARAFINDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ
D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ
TEKLİF SUNACAK İSTEKLİLERİN YUKARIDAKİ BELİRTİLEN BELGELERİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR