ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEDEK PARÇ MÜD.

Akaryakıt satın alınacaktır

ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEDEK PARÇ MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076845
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/556326
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
475.000 LT Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Yedek Parça Depo Müdürlüğü İdare Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının ihtiyacı olan TS EN 590 +A1 Motorin (Diğer) akaryakıt alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/556326

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Yedek Parça Depo Müdürlüğü-Söğütözü Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:61/1 (TOBB Üniversitesi Arkası) Başbakanlık Tamirhanesi/ANKARA 06560 BEŞTEPE ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122126358 - 3122126349
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının ihtiyacı olan TS EN 590 +A1 Motorin (Diğer) akaryakıt alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 475.000 LT Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : yerler: Alınacak akaryakıt, İdarenin tankerine Tüpraş Kırıkkale Rafinesinin dolum tesisinden veya ana dağıtım şirketinin Ankara veya Kırıkkale'deki dolum tesisinden yapılacak.Taşıt tanıma sistemi ile yapılacak alımlar: Firmanın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ATOS sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından yapılacak.Teslim şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2020 tarihine kadardır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak akaryakıt 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında İdarenin tankerine tüpraş Kırıkkale rafinerisinin dolum tesisinden veya ana dağıtım şirketinin Ankara veya Kırıkkale'deki dolum tesisinden yapılacaktır. Taşıt tanıma sistemi ile yapılacak alımlar; Firmanın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ATOS sistemine ait akaryakıt istasyonlarından yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Yedek Parça Depo Müdürlüğü İdare Binası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Aday veya istekli, satış yaptığı ürünlerin yetkili satıcı veya yetlili temsilcisi olduklarını gösteren belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vermek zorundadır. İhale konusu iş ile mesleki faliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış akaryakıt dağıtım şirketi lisansının aslı veya noter tasdikli surerti; Akaryakıt Bayileri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış bayilik lisansı ile bağlı bulunduğu ana dağıtım şirkertinden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış bayilik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretleri.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1- Akaryakıt alımı ve satımı kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR