İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076653
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/551864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)11.000 lt, Motorin (Eurodiesel)100.000 lt, LPG (Otogaz) 11.000 lt Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI B BLOK 3. KAT YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MALATYA - ELAZIĞ KARAYOLU 12. KM MERKEZ KAMPÜS MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

"İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 11000 lt, Motorin (Eurodiesel) 100000 lt, LPG (Otogaz) 11000 lt Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/551864

1-İdarenin
a) Adresi : Inönü Üniversitesi Malatya - Elazig Karayolu 12. Km. Merkez Kampus 44280 MALATYA MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223410026 - 4223410026
c) Elektronik Posta Adresi : yapi@inonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)11.000 lt, Motorin (Eurodiesel)100.000 lt, LPG (Otogaz) 11.000 lt Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-MALATYA ( Alınacak ürünler; Yetkili amirin imzası olan talep fişleriyle birlikte idari şartnamenin 2.1/ç /2 maddesinde belirtilen güzergah dahilinde olan sabit istasyonlardan araç depolarına, güzergah dışında istasyonu olup ihalemize iştirak eden istekliler ise idari şartnamenin 2.1/ç /2 maddesinde belirtilen şartlara haiz sayaçlı mobil sistemle Üniversite kampüsünde araç depolarına, ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Üniversiteye ait iş makinelerinin kullanacakları akaryakıtları ise Üniversitenin kampüste yerini belirleyeceği depolara teslim edeceklerdir. 2-İhaleye katılacak olan isteklilerin sabit akaryakıt istasyonunun; Üniversite Kampusunden başlamak üzere Elazığ - Malatya çevre yolunu takiben T.C.D.D. istasyon kavşağı son nokta olmak üzere başlangıç ve bitiş noktaları ile güzergaha kuş uçuşu maksimum 1000 metre mesafede işletmesi bulunan istekliler ve her türlü izin ve ruhsatı istekli tarafından alınmış ve bu konuda tüm yasal sorumluluklar istekliye ait olmak koşulu ile işletmekte oldukları sayaçlı mobil sistemlerini personeli ile birlikte Kampus alanında bulundurabilecek istekliler ihalemize katılabilecektir
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI B BLOK 3. KAT YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MALATYA - ELAZIĞ KARAYOLU 12. KM MERKEZ KAMPÜS MALATYA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

ğ)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış Akaryakıt Dağıtım ve Bayilik Lisansının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Ancak henüz lisansı eline geçmemiş olan istekliler ilgili kuruma başvuruda bulunduklarına dair belgeleri vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI B BLOK 3. KAT YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR