KARAPÜRÇEK BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076354
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/532113
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin:100.000-LT, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan:10.000-LT İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karapürçek Belediyesi İnönü Mahallesi Meydan Sokak No:4 Karapürçek/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/532113
1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Meydan Sokak No:4 54430 KARAPÜRÇEK/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2644715032 - 2644716133
c) Elektronik Posta Adresi : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin:100.000-LT, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan:10.000-LT İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminin (ATOS) bulunduğu tüm alanlarda teslim alınacaktır. Yüklenici, idareye ait taşıtlar, iş makineleri, jeneratör, çim biçme makinesi, v.b. gibi araçlar için Akaryakıt Alındı Fişi ile Sevk İrsaliyesi Belgesi karşılığında veya araç tanıtım cihazı tarafından okunabilecek çipler vasıtasıyla idarenin görevlendireceği personel gözetiminde ihtiyaç miktarı kadar teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda, idare araçlarına 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihi itibariyle bir yıl süresince ihtiyaç halinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan peyderpey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karapürçek Belediyesi İnönü Mahallesi Meydan Sokak No:4 Karapürçek/SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İhalenin Yapıldığı Yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen malın teslim süresinin sonuna kadar geçerli olan, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tasvik eden yazının aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilen Dağıtım Lisansının aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşunun Bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu Bayilik Sözleşmesi ile İhalenin Yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğinin devam ettiğini gösterir belgenin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilen Bayilik Lisansının aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
-Akaryakıtın verileceği İstasyonun Sakarya İli Karapürçek İlçesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapürçek Belediyesi İnönü Mahallesi Meydan Sokak No:4 Karapürçek/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Üstü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR