AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070704
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 23.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/527466
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eurodizel Motorin - 250.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin - 2.100 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Satış salonu- İzmir bulvarı Vali konağı yanı Aydın
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araçların ihtiyacı olan akaryakıt alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/527466

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı No:20 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562251371 - 2562254222
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araçların ihtiyacı olan akaryakıt alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Eurodizel Motorin - 250.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin - 2.100 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt teslimi Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jenarötörlerin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.Ancak önceden ön görülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.Akaryakıt teslimi Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinaları ve jeneratörlerin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.Ancak önceden öngörülmeyen Orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahalinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinalarına akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Satış salonu- İzmir bulvarı Vali konağı yanı Aydın

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.İhale konusu mal alımıyla ilgili gayri sıhhi müessese ruhsatı
2-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
3-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
4-İstekli enerji piyasa düzenleme kurulumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini
5-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Ürünlerin TSE Standart Belgesi (Aslı, Dağıtıcı Firma tarafından onaylı yada noter onaylı fotokopisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR