GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069686
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BURASI ÇANAKKALE 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/515064
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80.000 LT. MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL), 7.500 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye genelinde Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemine (ATOS) uyumlu akaryakıt istasyonlarında, idarenin kullanımındaki araçlara teslim edilecektir. ATOS ve AC sistemi ile yüklenici ikmal işini pey der pey yerine getirecektir. Ayrıntılı bilgi İD.127 nolu teknik şartnamede yer almaktadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş Sarıcaeli Köyü No:276 Merkez / Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI İÇİN ŞİRKET ARAÇLARINA AKARYAKIT ALIMI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A .Ş.

2020 YILI İÇİN ŞİRKET ARAÇLARINA AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/515064

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARICAELİ KÖYÜ NO:276 MERKEZ/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2862171188-2174452 - 2862175852

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gdu.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

80.000 LT. MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL), 7.500 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Türkiye genelinde Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemine (ATOS) uyumlu akaryakıt istasyonlarında, idarenin kullanımındaki araçlara teslim edilecektir. ATOS ve AC sistemi ile yüklenici ikmal işini pey der pey yerine getirecektir. Ayrıntılı bilgi İD.127 nolu teknik şartnamede yer almaktadır.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020 tarihten itibaren ihtiyaç doğrultusunda 7 gün 24 saat akaryakıt satış istasyonundan İdaremiz araçlarına verilecektir. İşin bitim süresi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş Sarıcaeli Köyü No:276 Merkez / Çanakkale

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ihale süresince geçerli olan "Bayilik Lisansı (İstasyonlu)" teklif dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdaremizin faaliyet gösterdiği lokasyonlar nedeniyle Çanakkale Merkez İlçede en az 1 adet, Çanakkale il sınırları Avrupa Yakası tarafında en az 1 adet, Türkiye genelinde en az 700 adet istasyondan taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satışı yapabilen akaryakıt şirketleri veya yetkili bayileri olan firmalar ihaleye katılabilir.İstekliler, teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen bu şartı taşıdıklarını gösterir yazılı beyanlarını teklif dosyasında idareye sunacaktır.
İhale süresince geçerli olan ve dağıtıcı firma ile istekli arasında yapılmış taşıt tanıma sistemi uygulanacağına dair sözleşme (bayi-işletme arasındaki taşıt tanıma sistemi sözleşmesi) teklif dosyası kapsamında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş Sarıcaeli Köyü No:276 Merkez / Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR