SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/519654
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25000 Litre Mazot 3500 Litre Benzin 2020 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SUBU Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI ÜNİVERSİTEMİZ HİZMET ARAÇLARI VE JENERATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT SATIN ALINMASI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ


2020 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/519654

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan /SAKARYA SERDİVAN SAKARYA SERDİVAN/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2646160056 - 2646160014

c) Elektronik Posta Adresi

:

hediye@subu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25000 Litre Mazot 3500 Litre Benzin 2020 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet Araçları ve Jeneratörleri

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 366 takvim günüdür. Malın/İşin teslim süresi 366 takvim günüdür. Yüklenici malları, İdarenin belirli miktarlarda olmak üzere vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç iki gün içinde İdarenin belirtilen adresteki binalarının tanklarına boşaltacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SUBU Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

28.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile vercektir.Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlam Kurukuşu ise; EPDK'dan alınan Akaryakıt dağıtım Şirketi olduğunu gösterir belge, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Alınmış Bayilik Lisansı, Bayisi olduğu kuruluşa ait EPDK'dan alınmış Akaryakıt Dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belge, ayrıca İstasyonlu Bayilik Lisansı olmalıdır. EPDK'nın 21.09.2006 Tarih ve 26296 Saylı Resmi Gazetede yayınlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" hükümlerinin 5. maddesinde belirtildği üzere; İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri, benzin ve motorin türleri için teklif veremezler. İstekliler akaryakıt ürünlerinin taşınmasını, bayilik lisansı veya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapacaklar. Bayilik Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartı ile kendi araçları ile taşıma yapabileceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SUBU İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR