BALIKESİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

BALIKESİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063941
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/472995
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (Diğer) :37000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) :5000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü - Pamukçu Mah. Atatürk Cad. No:105 (İzmir Yolu Üzeri 13. Km.) Altıeylül/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-BALIKESİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/472995

1-İdarenin
a) Adresi : Pamukçu Mahallesi Atatürk Caddesi No: 105 ( İzmir Yolu Üzeri 13. Km.) ALTIEYLÜL/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662571192 - 2662571195
c) Elektronik Posta Adresi : balikesirpomemidrm@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) :37000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) :5000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-Yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt şirketinin Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Balıkesir il merkezi arasında ve Balıkesir merkez polis sorumluluk bölgesinde ATOS 'ne dahil en az 2 (İki) adet akaryakıt istasyonundan ve sisteme dahil ülke genelindeki tüm bayilerden İdarenin 20 Adet araç, sonradan idarenin sisteme dahil edeceği taşıtlar ile geçici görevli olarak idareye tahsis edilen araçların depolarına akaryakıt ikmali yapılacaktır. 2-İdarece istenilen miktarda Motorin (Diğer) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü müştemilatı içerisindeki jeneratör deposuna yüklenici tanker (sayaçlı pompa) ile 24 saat içerisinde teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : 01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihe kadar yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt şirketinin Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Balıkesir il merkezi arasında ve Balıkesir merkez polis sorumluluk bölgesinde ATOS 'ne dahil en az 2 (İki) adet akaryakıt istasyonundan ve sisteme dahil ülke genelindeki tüm bayilerden İdarenin 20 Adet araç, sonradan idarenin sisteme dahil edeceği taşıtlar ile geçici görevli olarak idareye tahsis edilen araçların depolarına akaryakıt ikmali yapılacaktır. 2-İdarece istenilen miktarda Motorin (Diğer) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü müştemilatı içerisindeki jeneratör deposuna yüklenici tanker (sayaçlı pompa) ile 24 saat içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü - Pamukçu Mah. Atatürk Cad. No:105 (İzmir Yolu Üzeri 13. Km.) Altıeylül / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 01.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş olan isteklinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Bayilik Lisansı (İstasyonlu)
2- İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; isteklinin bayisi olduğu şirketten verilmiş olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi
3-İsteklinin bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım pazarlama şirketinin Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Balıkesir il merkezi arasında ve Balıkesir merkez polis sorumluluk bölgesinde ATOS sistemine dahil en az 2 (İki) akaryakıt istasyonun bulunduğuna dair belge ve bu istasyonların iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi (Bu belge isteklinin bağlı olduğu şirketten alınacaktır.)
4-İstekli dağıtıcı ise 5015 sayılı petrol piyasası kanun hükümlerine uygun olarak alınmış dağıtıcı lisansı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü - Pamukçu Mah. Atatürk Cad. No:105 (İzmir Yolu Üzeri 13. Km.) Altıeylül / BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR