NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062803
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/490166
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EURO MOTORİN 40.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA SERVİSİ NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12 KAT:24 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ


AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/490166

1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaşı MAh. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Kat: 14 Bera İş Merkezi SELÇUKLU / KONYA 42060 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322210665 - 3322362140
c) Elektronik Posta Adresi : imid@konya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : EURO MOTORİN 40.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmaya ait akaryakıt pompa istasyonları
c) Teslim tarihi : 01/01/2020 - 31/12/2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA SERVİSİ NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12 KAT:24 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici firma Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü’nden son 2 (iki) yıl içinde alınmış ‘’Akaryakıt, ölçek, sayaç ve pompaları muayene sonuç belgesi’’ verecektir.
İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Petrol Dairesi Başkanlığından İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu tasdik eden yazısının aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği.
İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama Kuruluşu ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde yapılmış teklif sahibinin meşkûr dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği, uygun olan belge teklif ekinde sunulacaktır.
İsteklinin bağlı bulunduğu iligli Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Araçlarımız için akaryakıt veren yüklenici Üniversitemize ait araçların yıkama ve lastik tamirlerini sözleşme süresince ücretsiz yapacaktır. Araçların 15 günde bir defa iç temizliği, haftada bir dış temizliği yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
Yüklenici firma tarafından araçlara idarenin talebi doğrultusunda taşıt tanıma sistemi veya benzeri sistemler takılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA SERVİSİ NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12 KAT:14 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR