İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062669
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/369519
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
871,00 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.554,00 LT Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7 Konak / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez ve ilçe Birimleri Hizmetlerinde Kullanılan Taşıtlara 2020 Yılı İçin Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/369519
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:7/A Kat:7 35250 MERKEZ KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324412700 - 2324839370
c) Elektronik Posta Adresi : imimd@izmirvdb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 871,00 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.554,00 LT Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici Firmanın göstereceği akaryakıt istasyonlarından teknik şartnamede belirtildiği şekilde akaryakıt alımı gerçekleşecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7 Konak / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 23.10.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise ; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi,
3)İstekliye EPDK dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7 Konak / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR