KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062360
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM SAROS 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/491458
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400000 Litre Motorin (Eurodizel) (Teknik Şartnamesine Uygun) 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Teknik Şartnamesine Uygun) 1000 Litre Adblue (Teknik Şartnamesine Uygun) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2020 YILINDA BELEDİYEMİZE AİT MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT


KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 2020 Yılında Belediyemize ait motorlu araçlarda kullanılmak üzere Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/491458
1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400000 Litre Motorin (Eurodizel) (Teknik Şartnamesine Uygun) 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Teknik Şartnamesine Uygun) 1000 Litre Adblue (Teknik Şartnamesine Uygun)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdare 95 Oktan Kurşunsuz Benzini Yüklenicinin göstereceği akaryakıt dağıtım merkezinden alacaktır. Motorin ve Adblue ise Yüklenici tarafından Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İdare 2020 Yılı İçerisindeki Mal/malları Peyderpey Alacaktır. İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal/mallar, İdarenin Talep tarihinden İtibaren 2 Takvim Günü İçerisinde, İdarenin Göstereceği Adrese Teslim Edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ise ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi "ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan "İstasyonlu Bayilik sözleşmesini"
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan "İstasyonlu Bayilik Lisansını",
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini ibraz etmelilerdir.
e) İstekli firma; akaryakıt pazarlama ve ana dağıtım depolama firmasına bağlı bayii olması halinde ise; Akaryakıt istasyonumuzda(Depomuzda) herhangi bir arıza yada akaryakıt istasyonumuzun hizmet dışı kalması durumunda;
e.1) İsteklinin Belediyemiz Mücavir Alanları Sınırları dahilinde en az 1 ( bir ) adet Akaryakıt İstasyonu olacaktır. (ilgili Belediyeden Alınmış Ruhsat)
e.2) Eğer isteklinin/isteklilerin Belediyemiz Mücavir Alanları sınırları dahilinde akaryakıt istasyonu yoksa, Belediyemiz sınırları dahilinde ki herhangi bir Akaryakıt İstasyonu aracılığı ile belediyeye akaryakıt verebileceğine ait belgeleri ( İhale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Bayilik sözleşmesinde bulunan taşıtmatik sistemi vb. ile akaryakıt verebileceğini gösteren ve Belediyemiz Mücavir Alanları sınırları dahilinde akaryakıt verebilecek istasyon listesi ) ibraz edecektir.
f) İstekli ve/veya istekliler; Yukarıdaki E.1) ve E.2) No’lu İstenen Belgelerden En Az 1 Tanesini İhale Teklif Dosyası İçerisinde İdareye Sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her Türlü Kamu ve Özel Sektörde Akaryakıt Ürünleri Alımı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR