MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01060245
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/484292
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 160.000 litre Motorin (Diğer) Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. KAT - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HİZMET ARAÇLARININ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE AKARYAKIT SATIN ALINMASI İŞİ

MALTEPE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Araçlarının İhtiyacını Karşılamak Üzere Akaryakıt Satın Alınması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/484292

1-İdarenin
a) Adresi : BAĞLARBAŞI MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 27 34844 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163998908 - 2163998907
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 160.000 litre Motorin (Diğer) Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Maltepe Belediye Başkanlığı hizmet araçlarına pompa teslimi olarak teslim edilecektir. Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar yurt genelinde yüklenici firmanın bulunduğu dağıtım istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarınca alacaktır. Belediyemiz çevre bakımı ve düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim biçme makinesi vb. araçlar ile Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan jeneratör gibi makineler için bidon ve benzeri kaplarla da teslim alınabilir. Ayrıca İdare gerek gördüğünde toplu alım yapabilir. Toplu alım söz konusu olduğu zaman akaryakıt, belirtilen ihtiyaç miktarı kadar İdarenin göstereceği depolara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin hizmet araçlarına akaryakıt teslimatı; pompa teslimi olarak veya Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar için ise yurt genelinde yüklenicinin bulunduğu dağıtım istasyonlarından derhal yapılacaktır. İdarenin makinelerine (jeneratör, çim biçme makinesi vb.) akaryakıt teslimatı; bidon veya benzeri kaplarla idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde, toplu alım yapılacağı zaman ise İdarenin belirteceği depolara, idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde yapılacaktır. Toplu alımlarda süre, alım miktarı göz önünde bulundurularak ve yüklenici ile mutabakat sağlanarak İdarenin inisiyatifinde uzatılabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. KAT - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, bayisi olduğu kuruluştan alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini teklif zarfı içinde sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALK MASASI BİRİMİ - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR