İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057551
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 27.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/470692
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 LT Motorin Euro Diesel (Motorin diğer) 15.000 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 20.000 LT Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu, No: 98 Göztepe/KADIKÖY / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ 30000 LİTRE MOTORİN EURO DİESEL (MOTORİN DİĞER), 15000 LİTRE KURŞUNSUIZ BENZİN 95 OKTAN, 20000 LİTRE MOTORİN

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Akaryakıt Alımı İhalesi 30000 litre Motorin Euro Diesel (Motorin Diğer), 15000 litre Kurşunsuız Benzin 95 Oktan, 20000 litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/470692

1-İdarenin
a) Adresi : Dumlupınar mahallesi, D-100 Karayolu No:98 34662 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162802109 - 2162802123
c) Elektronik Posta Adresi : yasemin.yuzuguzel@medeniyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 LT Motorin Euro Diesel (Motorin diğer) 15.000 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 20.000 LT Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici, Motorin Euro Diesel (Motorin Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için bedelsiz olarak İdarenin bildireceği araçlara takılacak olan Taşıt Tanıma Sistemi ile bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki bayisi olduğu akaryakıt istasyonları aracılığıyla sözleşme süresince ihtiyaca binaen muhtelif miktarlarda akaryakıt alımını, motorin için ise İdarenin mevcut veya yeni oluşabilecek hizmet binalarında bulunan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebine müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, Motorin Euro Diesel (Motorin Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için bedelsiz olarak İdarenin bildireceği araçlara takılacak olan Taşıt Tanıma Sistemi ile bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki bayisi olduğu akaryakıt istasyonları aracılığıyla sözleşme süresince ihtiyaca binaen muhtelif miktarlarda akaryakıt alımını, motorin için ise İdarenin mevcut veya yeni oluşabilecek hizmet binalarında bulunan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebine müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu, No: 98 Göztepe/KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 20.12.2003 tarih ve 25322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alınması zorunlu lisans belgesi vereceklerdir.
- İstekli, "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden "Dağıtıcı Lisans Belgesi" veya
- İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş bayi olduğunu tevsik eden "Bayilik Lisans Belgesi"
- İstekli, Türkiye genelinde en az 600, İstanbul genelinde ise en az 100 akaryakıt dağıtım istasyonu olan dağıtıcı veya bayisi olmalıdır. Türkiye ve İstanbul bayi listesi ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak sunulacaktır.
-İstekli, İdarenin dar alanlarında bulunan jeneratör veya yakıt depolarına taşıma yapabilecek en az 1 (bir) adet 5-10 (beş-on) ton arası akaryakıt kapasiteli tankere sahip olduğunu gösterir belgeyi sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR