ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053150
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/437625
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80.000 litre Motorin (Diğer), 20.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Meşelik Kampüsü Eskişehir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİAKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/437625

1-İdarenin
a) Adresi : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı MESELIK KAMPÜSÜ 26480 ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222393750-5505-5506 - 2222290056
c) Elektronik Posta Adresi : esogusatinalma@ogu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 litre Motorin (Diğer), 20.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Üniversitemiz hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacı yüklenici firmanın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde göstereceği akaryakıt istasyonunda pompa teslimi yapılacak olup jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt yüklenici firma tarafından akaryakıt tankeri ile Üniversiteye teslimi yapılacaktır. Üniversitemiz hizmet araçlarının Eskişehir dışına yapacakları seyahatlerde ise akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Otomatik Taşıt Tanıtım Sistemi marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren işe başlanılacak olup hizmet araçlarının Akaryakıt ihtiyacı yüklenici firmanın istasyonunda pompa teslimi yapılacak olup çim biçme makinaları için form ile jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt yüklenici firma tarafından kendi akaryakıt tankeri ile Üniversiteye teslimi yapılacaktır. İş bitim tarihi 31.12.2020'dir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Meşelik Kampüsü Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 11.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
- İstekliler Eskişehir'de akaryakıt alımı yapılacak istasyon adresini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
- İstekliler Akaryakıt istasyonu ile idare (Rektörlük Binası arka giriş kapısı) arası mesafeyi belirten taahhütnameyi teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur. Ayrıca idare gerek görüldüğü takdirde Akaryakıt İstasyonu ile idare (Rektörlük binası arka giriş kapısı) arasındaki mesafeyi kendisi ölçecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan akaryakıt satışı işi benzer iştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1- Akaryakıt istasyonunun idareye olan uzaklığı (km cinsinde), İsteklinin teklif birim fiyatı ve idarece belirlenen 0,0025 katsayısı kullanarak aşağıdaki formül ile Değerlendirmeye Esas Birim Fiyat belirlenecektir.
A: Aşağıdaki formül sonucu bulunan teklifin değerlendirilmesine esas birim fiyatı,
B: Teklif edilen birim fiyatı,
C: Akaryakıtın istasyonunun `` kilometre`` cinsinden idareye uzaklığı,
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir kilometre için artıran katsayı, idarece 0,0025 kabul edildi.

Her türlü akaryakıt cinsi A=Bx(( CxD )+1) formülü kullanılarak ihale dokümanında mevcut bulunan uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır. Akaryakıt istasyonunun km cinsinden uzaklığı hesaplanırken Rektörlük Binası arka giriş kapısı ile akaryakıt istasyonu arasındaki trafik güzergahı üzerinden gidiş-dönüş km toplamı dikkate alınacaktır.

2- İstekliler Akaryakıt istasyonu ile idare (Rektörlük Binası arka giriş kapısı) arası mesafeyi belirten taahhütnameyi teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur. Ayrıca idare gerek görüldüğü takdirde Akaryakıt İstasyonu ile idare (Rektörlük binası arka giriş kapısı) arasındaki mesafeyi kendisi ölçecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Meşelik Kampüsü Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR