A. GAFFAR OKKAN POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

A. GAFFAR OKKAN POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047605
Şehir : Diyarbakır / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR YENİGÜN 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/418738
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 30.000 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Müdürlüğümüz Yerleşkesinde yer alan Akaryakıt istasyonu depolarına, mevcutta bulunan jenaratör depolarına ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olacak idare araçlarının depolarına
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A. GAFFAR OKKAN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ


Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/418738

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARAÇALI MAH. SİLVAN BULVARI 254 MERKEZ SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4123261051 - 4123261065

c) Elektronik Posta Adresi

:

agopomem@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 30.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Müdürlüğümüz Yerleşkesinde yer alan Akaryakıt istasyonu depolarına, mevcutta bulunan jenaratör depolarına ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olacak idare araçlarının depolarına

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 05/10/2019 tarihi olarak öngörülmüş olup ihale sürecine bağlı olarak öngörülen işe başlama tarihinde başlanamaması halinde sözleşmenin yapılmasına müteakip işe başlanacak olup, işin süresi hiçbir şekilde 30/06/2020 tarihini geçemeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

23.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin;
1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisans Belgesi veya Lisanslı bir şirketin bayisi ise bayilik Yazısı yada Bayilik Sözleşmesini,
2)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan ve sözleşme süresince geçerliliğini korumak üzere en az 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar geçerliliğini devam ettirir İstasyonlu Bayilik Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Bina - İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR