KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042083
Şehir : Kocaeli
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 29.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/402193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN: 600 LİTRE 2-MOTORİN: 25.000 LİTRE 3-MOTORİN (DİĞER): 35.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

3 KALEM AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/402193

1-İdarenin
a) Adresi : ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623038100 - 2623038034
c) Elektronik Posta Adresi : umittirpanci@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN: 600 LİTRE 2-MOTORİN: 25.000 LİTRE 3-MOTORİN (DİĞER): 35.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Diğer motorin ve 95 oktan süper benzinin teslimatı KOÜ. Arş. ve Uygulama Hastanesine ait araçlara taşıt tanıma sistemi takılarak "Akaryakıt Fişi" ile yapılacaktır. Motorin ise yükleniciye ait yakıt tankerleri ile KOÜ Arş. ve Uygulama Hastanesi , KOÜ Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi, KOÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Morfoloji Binası ve İREM (İzmit Rehabilitasyon Merkezi)'nin ve idarenin gerekli görmesi halinde Üniversitemiz değişik birimlerinin mevcut akaryakıt tanklarına idari şartnamenin ilgili maddelerine göre teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenicinin teslim programı: Yüklenici hastane araçlarının ihtiyacına binaen Cumartesi ve Pazar günleri ve resmi tatil günleri de dahil olarak günün 24 saati taşıt tanıma sistemi ile Kocaeli ili sınırları içerisindeki alımları yüklenici firmanın adı ve unvanı altında işlettiği akaryakıt istasyonundan, İl sınırları dışındaki alımların ise yüklenicinin özel anlaşma yaparak bayilik verdiği akaryakıt istasyonlarından hastane yetkililerince imzalanmış ve mühürlenmiş Akaryakıt fişi ile teslimat yapacaktır. jeneratörler için idare tarafından verilen sipariş üzerine en geç 5 gün içinde hastane yakıt tanklarına doldurulacaktır. Acil durumlarda ivedilikle yakıt ihtiyacına binaen 2 gün içerisinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici firma herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, 2019 yılı için geçerli olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Yetki Belgesi'nin aslı veya noter tastikli suretini, yüklenici firma herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise 2019 yılı için geçerli Bayilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR