TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038497
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/384278
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 37.000 litre Motorin ve 2.000 litre Kurşunsuz benzin alımını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Tokat-Turhal yolu 20. km Büyükbağlar Köyü Mevkii Merkez/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


37000 Litre Motorin ve 2000 Litre Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/384278

1-İdarenin

a) Adresi

:

TOKAT TURHAL YOLU ÜZERİ BÜYÜK BAĞLAR MEVKİİ TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562387330 - 3562387355

c) Elektronik Posta Adresi

:

huseyin.erdogmus@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 37.000 litre Motorin ve 2.000 litre Kurşunsuz benzin alımını kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Tokat Havalimanı Müdürlüğünde bulunan, Mobil İstasyon Depolarına, Elektrojen Grupları Yakıt depolarına, Garaj Binası ve Nizamiye Binası Kalorifer Yakıt Depolarına uygun teçhizatla donatılmış tankerlerle teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi Teknik Şartname ve ekinde belirtilmiştir.

c)Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarenin talebi doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında akaryakıt alımı yapılacaktır. İhtiyaç mahallerine akaryakıt ürünlerinin teslimatları İdarenin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, Yüklenici önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz. İdarenin bildirmiş olduğu ihtiyaçlar Yüklenici tarafından her hangi bir nedenle 48 saat içerisinde karşılanmadığı takdirde, şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden Yüklenici namı hesabına akaryakıt ürünleri alımı yapabilir. Bu nedenle meydana gelecek fiyat farkı Yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca sözleşmede belirtilen cezai hükümler uygulanır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Tokat-Turhal yolu 20. km Büyükbağlar Köyü Mevkii Merkez/TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

03.09.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" ve "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" tarafından verilmiş, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren lisansın noter tasdikli sureti veya aslı teklif ile birlikte verilecektir.

  2. İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, iş bitim tarihine kadar geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli sureti veya aslı, teklif ile birlikte verilecektir.

  3. İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları ise; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli sureti veya aslı, teklif ile birlikte verilecektir.

  4. İhaleye katılacak olan istekli ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli "Bayilik Belgesinin" noter tasdikli sureti veya aslını teklif ile birlikte verecektir.

  5. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi"nin noter tasdikli sureti veya aslı teklif ile birlikte verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

  1. Malların özellikleri TSE tarafından belirlenen akaryakıt normlarına uygun olacak, ancak TSE tarafından revize edildiği takdirde, yerine normlar kullanılacaktır.

  2. Akaryakıt ürünlerinin piyasaya arz isimlendirilmeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25.12.2014 tarih ve 5373 sayılı kararına göre yapılmıştır. Akaryakıt ürünlerinde aranan niteliklerde bu karar esas alınacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak her türlü akaryakıt alım satımı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetleri şefliği Genel Evrak Birimine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR