MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036035
Şehir : Mersin / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/373007
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
43000 LİTRE MOTORİN. 331000 KİLOGRAM KALYAK ( FUELOİL - 4) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UZEM SALONU DUMLUPINAR MAH. GMK BULVARI - YENİŞEHİR / MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE OKUL/KURUMLARA 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIVI YAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/373007

1-İdarenin
a) Adresi : DUMLUPINAR MAH. GMK BULVARI YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243291481 - 3243273518
c) Elektronik Posta Adresi : mersinmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 43000 LİTRE MOTORİN. 331000 KİLOGRAM KALYAK ( FUELOİL - 4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İDARE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ LİSTEYE GÖRE MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE RESMİ OKUL/ KURUMLARA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmeyi imzalayacağı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde teslimata başlayacak ve ilk teslimat 35(otuzbeş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UZEM SALONU DUMLUPINAR MAH. GMK BULVARI - YENİŞEHİR / MERSİN
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalenin 1. ve 2. Kısımları için:
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu ise ihale tarihinde geçerli bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise;Akaryakıt Dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesini,
İhalenin 1. Kısmı (Kalorifer Yakıtı) için:
Teklif verecek istekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ihale tarihinde geçerli bulunan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesini
İhalenin 2. Kısmı (Motorin) için:
Teklif verecek bayiler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ihale tarihinde geçerli bulunan istasyonlu bayilik belgesini
ihale aşamasında teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhalenin 1. ve 2. Kısımları için: Kamu veya özel sektöre yapılan ve bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt ürünleri satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 1 DONATIM 2 ŞUBESİ DUMLUPINAR MAH. GMK BULVARI - YENİŞEHİR / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR