ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027465
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/342907
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) 2500 LİTRE, MOTORİN (DİĞER) 385000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Kat:5 İhale Büro Şişli/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) 2500 LİTRE, MOTORİN (DİĞER) 385000 LİTRE MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/342907
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - 2122101390
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleburo@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) 2500 LİTRE, MOTORİN (DİĞER) 385000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda, otomasyon sistemi alımlarda Teknik Şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Kat:5 İhale Büro Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  • İsteli "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihinde kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
  • İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise : Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihinde kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
  • İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihinde kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
  • İstekli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini,
  • İstanbul sınırları içerisinde (50) adet Türkiye genelinde ise en az (300) adet istasyon sahibi veya bayisinin bulunduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti teklif dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN "AKARYAKIT TEMİNİ" İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Kat:5 İhale Büro Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR