AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01015028
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 22.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/287913
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300.000 lt. Euro Dizel Motorin, 5000 lt. Kurşunsuz Benzin, 6000 lt. Sıvılaştırılmış Petrol LPG Otogaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Mah. Belediye Önü Sok. No: 1 Aziziye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AZİZİYE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/287913
1-İdarenin
a) Adresi : SELÇUKLU MAHALLESİ BELEDİYE ÖNÜ SOKAK NO:1 25700 AZİZİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423274316 - 4423270627
c) Elektronik Posta Adresi : yaziisleri@erzurumaziziye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 lt. Euro Dizel Motorin, 5000 lt. Kurşunsuz Benzin, 6000 lt. Sıvılaştırılmış Petrol LPG Otogaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : YÜKLENİCİ hiçbir şekilde ATC cihazı bulunmayan taşıtlara yakıt ikmali yapmayacak olup, Ancak idarenin bilgisi ve talimatı ile fiş karşılığı petrol istasyonunda araca Akaryakıt ikmali yapacaktır
c) Teslim tarihi : sözleşme tarihinden itibaren 365 gün boyunca iş devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Selçuklu Mah. Belediye Önü Sok. No: 1 Aziziye/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 16.07.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesini sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyim belgeleri benzer iş olarak ülkemiz rafinerilerinde üretilen veya dışarıdan ithal edilen akaryakıt ürünleri dahilinde olacaktır. Petrol ürünleri konulu iş dışında iş deneyimi kabul edilmeyecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Akaryakıt istasyonunun, trafiğe açık olan yollardan, akaryakıt alımı yapacak olan idare merkezimize(her bir kısım ayrı değerlendirilecektir) mesafesi dikkate alınacaktır. Bu mesafeye göre en avantajlı fiyat belirlenecektir. İstekli akaryakıt istasyonunun idareye olan uzaklığı fiyat dışı unsur olarak belirlenmiştir. 1.İsteklinin Akaryakıt İstasyonu ile birimlerin arasındaki gidiş-geliş toplam mesafe dikkate alınacaktır. 2.Fiyat dışı unsurlarda; Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, İdarece belirlenen katsayı ile çarpılarak Teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı tespit edilecektir. Bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. 3.Uygun bedelin tespitinde: A=B*[(C*D)+1] formülü esas alınacaktır. A=Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan A=B*[(C*D)+1] formülü ile bulunan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat (TL\Lt), B=Teklif edilen birim fiyat (TL\Lt), C=Akaryakıt İstasyonu pompasının Müdürlüğe veya şefliklere olan uzaklığı (Km) D=Mesafeden dolayı, alınacak akaryakıt maliyetini her birim km. İçin artıran katsayı idarece 0,002 olarak kabul edildi.
4.İstekliler Akaryakıt satış istasyonunun Müdürlüğü ve şefliklere olan gidiş-geliş toplam mesafesine ait AKARYAKIT İSTASYONUNUN UZAKLIĞINA DAİR BELGE ile UYGUN BEDEL TESPİT HESAP TABLOSU’ nu teklif vermeye yetkili kişiler tarafından doldurulup imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanıp, teklif zarfı içerisinde vereceklerdir. İdaremiz akaryakıt istasyonu ile Müdürlük veya şeflikler arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km mesafesinde uyuşmama yada hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesap tablosuna göre işlem yapılacaktır.
GİDİŞ+DÖNÜŞ MESAFESİNİ GÖSTERİR İSTEKLİNİN KENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ KROKİLİ TAAHHÜTNAME VE/VEYA KROKİ VE TAAHHÜTNAMEYİ teklifleri dahilinde İDAREYE sunmaları zorunludur
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AZİZİYE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR