İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01011202
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 13.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/277074
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Ay süreli Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi (OTTS) ile Kiralanan araçlarda kullanılmak üzere 22.000 litre Motorin (Diğer) Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü M. Solakzade Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:49 Palandöken/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI AŞ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
22000 LT AKARYAKIT [MOTORİN (DİĞER)] MAL ALIMI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İller Bankası AŞ Erzurum Bölge Müdürlüğü 22000 Lt Akaryakıt [Motorin (Diğer)] Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/277074
1-İdarenin
a) Adresi : Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:49 PK:25070 Palandöken/ERZURUM PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422355072 - 4422355071
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.erzurum@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay süreli Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi (OTTS) ile Kiralanan araçlarda kullanılmak üzere 22.000 litre Motorin (Diğer) Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü Hizmet Alanı içerisinde bulunan iller ile Bölge Müdürlüğü onayı ile Türkiye genelinde görevlendirilebilecek yerlerde İdarenin ihtiyacına göre istenilen yer, zaman ve miktarlarda peyderpey pompa teslimi şeklinde olacaktır.
c) Teslim tarihi : 03.07.2019 tarihinde mal alımına başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü M. Solakzade Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:49 Palandöken/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 21.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu şartname yürürlükteki kanunlara göre tefsir edilecektir. Şartnamede bulunmayan hususlarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR