EDİRNE İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

EDİRNE İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00976254
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNDEM 05.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/160416
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000 Litre Motorin (Diğer) ve 2.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 /EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT (MOTORİN(DİĞER), 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)
EDİRNE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt (Motorin(Diğer), 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/160416

1-İdarenin
a) Adresi : Istasyon Mahallesi Talapaşa Caddesi No:43 22100 Merkez MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352689 - 2842352697
c) Elektronik Posta Adresi : 22.imi@tarim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Litre Motorin (Diğer) ve 2.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt Alımı (20.000-Lt Motorin (Diğer) ve 2.000-Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin): Yükleniciye ait taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt İstasyonlarındaki pompalardan günlük ihtiyaca göre alınacaktır. Ayrıca İdareye ait araçların il dışına görevli gitmesi durumunda, ihtiyaç duyulması halinde, araç tanıma sistemi bulunan anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından da akaryakıt alınabilir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 /EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 17.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ilişkin olarak alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin veya yetki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.
İstekli tarafında ana bayiden temin, alımı yapılacak akaryakıt ürünlerine ait TSE standartlarına uygun olduğunu gösterir belgelerin verilmesi zorunludur.
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ise iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu' nun bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesi sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar İstasyonluk Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini ibraz etmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda km. cinsinden akaryakıt istasyonunun İdareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0030 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve kat sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;
B: Teklif edilen birim fiyat:
C: Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye uzaklığı.
D: Mesafeden dolayı alınacak olan akaryakıt maliyetini her bir km. için artıran katsayı idarece 0,0030 olarak kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için:
A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak akaryakıt istasyonunun idareye olan uzaklığı dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 (Muhasebe Servisi) /EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 /EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR