SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/152420
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 2.100 Litre 2- MOTORİN 9.800 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Üniversitesi Rektörlük Toplantı salonu Gürgenyatak Köyü - Merkez Sok. No:40-2/1 55080 Canik / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2(İKİ) KALEM ÇEŞİTLİ AKARYAKIT ALIMI(BENZİN-MOTORİN)

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

2(İki) Kalem Çeşitli Akaryakıt Alımı(Benzin-Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/152420
1-İdarenin
a) Adresi : Gürgenyatak Mahallesi-Merkez Sok. No:40-2/1 55080 CANİK/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623130055 - 3623130202
c) Elektronik Posta Adresi : yucel.cin@samsun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 2.100 Litre 2- MOTORİN 9.800 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üniversitemiz ve bağlı birimlerin ihtiyaç durumuna göre peyderpey olarak:Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına, Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (Ballıca Kampüsü dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına, akaryakıt dolumu şeklinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına, Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (Ballıca dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına, akaryakıt dolumu şeklinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Samsun Üniversitesi Rektörlük Toplantı salonu Gürgenyatak Köyü - Merkez Sok. No:40-2/1 55080 Canik / SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 18.04.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin,
1. Akaryakıt dağıtım firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Dağıtıcı Lisansı belgesinin,
2. Akaryakıt bayii firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Bayilik Lisansı belgesinin,
aslını veya noter onaylı suretini tekliflerine eklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, isteklinin akaryakıt bayii firması olması halinde bayiliğinin 2019 yılı sonuna kadar devam edeceğine dair akaryakıt dağıtım firmasından aldığı belgeyi de teklifine eklemesi gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Üniversitesi Gürgenyatak Köyü - Merkez Sok. No:40-2/1 55080 Canik / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR