KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963639
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/95444
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 60.000 litre Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ


5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 60.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/95444

1-İdarenin
a) Adresi : KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKESI 41380 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 04-05 - 0 262 303 11 13
c) Elektronik Posta Adresi : imid@kocaeli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 60.000 litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmanın göstereceği akaryakıt istasyonlarından teknik şartnamede belirtilen şekilde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.05.2019 - 30.04.2020 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansı Belgesinin; bayii olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş istasyonlu Bayilik Lisansı belgesinin aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.
3) Yetkili idareden usulüne uygun olarak alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.
4) Yüklenicinin bayi olması halinde Kocaeli ili merkez ilçe sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu sahibi olduğuna dair noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneğini teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname Bedeli, Kocaeli Üniversitesi Strateji geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR360001002726366764185078 IBAN numaralı banka hesabına yatırıldıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından yatırıldığına dair muhasebe işlem fişinin alınarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ulaştırılmasını müteakip şartname satın alma işlemi gerçekleştirilebilecektir. Makbuzda ihale kayıt numarası, firma isim veya ünvanı, hangi işe ait olduğu ve şartname bedeli olduğu belirtilmelidir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Hüküm bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer ikincil mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR