KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961902
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113812
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250.000 LİTRE MOTORİN(EURO DİZEL) VE 5.000 LİTRE BENZİN(95 OKTAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KİLİMLİ BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KİLİMLİ BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

250,000 litre Motorin(eurodizel) ve 5,000 litre Benzin (95 oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/113812

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ BENZİNLİK SOKAK NO : 2 67500 KİLİMLİ KİLİMLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722651005 - 3722651305
c) Elektronik Posta Adresi : cengelali@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250.000 LİTRE MOTORİN(EURO DİZEL) VE 5.000 LİTRE BENZİN(95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KİLİMLİ BELEDİYESİ AKARYAKIT POMPASI
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞME ONAYLANIP İMZALANDIKTAN SONRA 12 AY BOYUNCA PERDERPEY BELİRLİ TARİHLERDE İDARENİN DOĞRULTUSUNDA ALINACAKTIR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KİLİMLİ BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 08.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşu olduğuna dair belge.
İstekliye Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesi.
İstekli Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından iş yeri açma ve çalıştırma izin belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Sanayi sicil belgesi,Meslek odasından kapasite raporu,Yetki belgesi,İmalat yeterlilik belgesi,İstekliler veya ünvanları adına düzenlenmiş yerli malı belgesi veya teknolojik ürün belgesi,Yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE,TS EN 590+A1, TS EN 228
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Sanayi sicil belgesi,Meslek odasından kapasite raporu,Yetki belgesi,İmalat yeterlilik belgesi,İstekliler veya ünvanları adına düzenlenmiş yerli malı belgesi veya teknolojik ürün belgesi,Yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TİCARET SANAYİ ODASI ÜYELİĞİ,ESNAF KEFALET ODASI ÜYELİĞİ,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Akaryakıt alım ve satımı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilimli Belediyesi Makine İkmal Bakım Müdürlüğü Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİLİMLİ BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR