İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akaryakıt satın alınacaktır

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963219
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/109883
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM ARAÇ YAKITI ( KURŞUNSUZ BENZİN 900 LT, MOTORİN (MAZOT) 36.000 LT ) ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SATINALMA SERVİSİ 1145/8 SK HALKAPINAR MAH. NO:20 K:5 GIDA ÇARŞISI KONAK/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ YAKITI ALIMI (9 AYLIK) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/109883

1-İdarenin
a) Adresi : Güney Mah.1140/1 Sok.No:1 35100 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324696969 - 2324572346
c) Elektronik Posta Adresi : izmireah7.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM ARAÇ YAKITI ( KURŞUNSUZ BENZİN 900 LT, MOTORİN (MAZOT) 36.000 LT ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemize ait (Ambulanslar ve diğer hizmet ) araçlar tarafından ihtiyaç doğrultusunda Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli akaryakıt istasyonlarından alınacaktır
c) Teslim tarihi : Hastanemize ait araçlarımız ile yüklenicinin göstereceği istasyonlardan yakıt alınabilecektir. Taşıt tanıma sistemine sahip aracın deposu haricinde(bidon, başka depo vs.)yakıt dolumu yapılmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar istasyona gelen araçlarımıza talep edilen akaryakıt verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SATINALMA SERVİSİ 1145/8 SK HALKAPINAR MAH. NO:20 K:5 GIDA ÇARŞISI KONAK/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a-) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge " veya istekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğun tevsik edici belge"
b-) İstekliye EPDK’ dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi "
c-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş "Dağıtıcı Lisansı " ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SATINALMA SERVİSİ - 1145/8 SK HALKAPINAR MAH. NO:20 K:5 GIDA ÇARŞISI KONAK/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR