KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960122
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/95958
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 8 Aylık (01.05.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası) 1.029 lt. Kurşunsuz Benzin, 90.984 lt. Motorin (Diğer) ve 22.464 lt. Motorin Olmak Üzere Toplam 114.477 lt. Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 8 AYLIK (01/05/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASI) AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/95958

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623221791 - 2623217074
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli.satinalma@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 8 Aylık (01.05.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası) 1.029 lt. Kurşunsuz Benzin, 90.984 lt. Motorin (Diğer) ve 22.464 lt. Motorin Olmak Üzere Toplam 114.477 lt. Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Benzin ve motorin alımları, yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır. Jeneratör, kuruluş demirbaşına kayıtlı makineler (çim biçme makinesi) ve kalorifer yakıtlarının teslimatıyla ilgili hususlar ve teslimatla ilgili diğer ayrıntılar Teknik Şartnamenin "Teslimat İle İlgili Hususlar" başlıklı II. maddesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : İhale konusu benzin ve motorin alımları, işe başlama tarihinden itibaren yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey yapılacaktır. İdarenin araçlarına akaryakıt hiçbir zaman bidon, teneke vb. kaplarla verilmeyecektir. Sadece jeneratör ve kuruluş demirbaşına kayıtlı makineler (çim biçme makinesi) için alınacak akaryakıt bidonlarla verilebilecek, bu şekilde bir teslimat yapılabilmesi için de idare tarafından resmi yazıyla bir kişinin görevlendirme yazısı aranacak, teslim eden ve alan görevliler teslimata ilişkin düzenlenen tutanağı birlikte imzalayacaklardır. Bu şekilde yapılmayan teslimatlarla ilgili sorumluluk Yüklenici firmaya ait olacaktır. TAD Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün kalorifer için ihtiyacı olan akaryakıt, Kuruluşun talebi üzerine, istenilen miktarlarda en geç 5(beş) iş günü içerisinde Kuruluşun adresindeki deposuna aktarılacaktır. Aktarım verilen litre miktarını gösteren ve ihtiyaca göre tanker vb. araçlarla yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak olan teslimat en fazla 2 (iki) kez gerçekleştirilecektir. (Toplam 17.600 litrelik alım, Kuruluşun ihtiyacına göre bir defada değil ikiye bölünerek alınabilecektir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 01.04.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi",
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi"

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen akaryakıt temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Yüklenici, araçlara yapılacak yakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu olarak alıcı idarenin tank veya deposuna teslimi esnasında ulusal marker kontrolünü yaptıracak ve söz konusu kontrol sonucu düzenlenecek belgenin bir örneğini idareye teslim edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR