GÜNEY YÜREĞİR SULAMA BİRLİĞİ

Akaryakıt satın alınacaktır

GÜNEY YÜREĞİR SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942439
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/53797
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akaryakıt ihtiyacımız 400000 litre Motorin(Diğer) ,50000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ) dır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulucami Mah. Kızılay Cad. Bilici İşhanı Kat:3 Daire:10 Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNEY YÜREĞİR SULAMA BİRLİĞİ


400000 lt Motorin(Diğer), 50000 lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/53797

1-İdarenin
a) Adresi : Ulucami Mah. Kızılay Cad. / Bilici İşhanı k.3 211/10 01010 SEYHAN SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223526767 - 3223596476
c) Elektronik Posta Adresi : yunus_cu@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Akaryakıt ihtiyacımız 400000 litre Motorin(Diğer) ,50000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ) dır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt ihalesine katılacak yerli istekli akaryakıt şirketlerinin birliğimizin işletme birimlerinde bulunan iş makinası park yeri esas olmak üzere akaryakıt ihalesi üstünde kalan isteklinin fiyat farkı istemeksizin akaryakıt getirmesi, yüklenici firmanın merkezimiz olan Eğriağaç Mahallesine maksimum 32 km uzaklıkta olmalıdır. Akaryakıt; İdaremiz tarafından Yüklenici firmaya verilen araç listesindeki araçlara teknik şartnamede belirtilen ilgili hususlara uyulmak suretiyle veya eğer İdare talep ederse İdarenin; Motorinde 150 litreden, Kurşunsuz Benzinden 50 litreden az olmayacak akaryakıt taleplerini haftanın 7 günü teslim fişi karşılığında yüklenici tarafından getirilerek teslim edecektir. Teslim fişinde araç plakası , teslim tarihi, teslim alanın adı soyadı, imzası ve teslim alınan akaryakıtın litre cinsinden miktarı rakam ve yazı ile yazılı bulunmalıdır. Teslim fişinde belirtilen hususlarında birinde eksik bulunması halinde mal teslim alınmış sayılmayacaktır
c) Teslim tarihleri : sözleşme tarihi işe başlama tarihidir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ulucami Mah. Kızılay Cad. Bilici İşhanı Kat:3 Daire:10 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 06.03.2019 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu 'ise ; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge
2) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun Bayisi ise ;Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olan iş yeri açma ve izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1) Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) T.S.E EN-228(Uygulamada bulunan son şekliyle)
2) Motorin (Diğer) T.S.3082 EN 590' DA (Uygulamada bulunan son şekliyle)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Güney Yüreğir Sulama Birliği İdari Ve Mali İşler Birimi, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güney Yüreğir Sulama Birliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR