ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

Akaryakıt satın alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942440
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54734
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.500 Litre (95 Oktan Kurşunsuz) Benzin ve 57.000 Litre Motorin (Euro Dizel- Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bölge Müdürlüğümüz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Taşıt Tanıma Sistemi İle 3500 Litre (95 Oktan Kurşunsuz) Benzin ve 57000 Litre Motorin (Euro Dizel- Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54734
1-İdarenin
a) Adresi : Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. 25050 Merkez YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422336822 - 4422352433
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@cevreorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 Litre (95 Oktan Kurşunsuz) Benzin ve 57.000 Litre Motorin (Euro Dizel- Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Kars ve Iğdır İli ve Türkiye'deki anlaşmalı olduğu tüm bayilerinden taşıt tanıma sistemi ile araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Kars ve Iğdır İli ve Türkiye'deki anlaşmalı olduğu tüm bayilerinden taşıt tanıma sistemi ile araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü Yakutiye/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; Bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini, iş ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.
d) Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Kars ve Iğdır İllerinde Taşıt Tanıma Sistemi İle akaryakıt verebilecekleri İstasyonların bulunduğuna dair liste
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman XIII. Bölge Müdürlüğü-Erzurum İl Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman 13. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR