SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Akaryakıt satın alınacaktır

SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941092
Şehir : Manisa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MANİSA 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANİSA MANŞET 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/52819
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin diğer 6.000 Litre
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tevfikiye Mah. 3808 Sokak No: 2 45010 - Yunusemre/ MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN DİĞER)
MANİSA-SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/52819
1-İdarenin
a) Adresi : Tevfikiye 3808 2 45120 Malta YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362371061 - 2362370803
c) Elektronik Posta Adresi : Azizsevket.yilmaz@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin diğer 6.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin uygun göreceği istekliye bağlı akaryakıt istasyonlarında direkt araçların depolarına konulacaktır.
c) Teslim tarihi : 11.03.2019-31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tevfikiye Mah. 3808 Sokak No: 2 45010 - Yunusemre/ MANİSA
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin İmalatcı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin İmalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.

  1. İstekli bir akaryakıt ve dağıtım, pazarlama kuruluşu ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge,
  2. İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan almış akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
  3. İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapma üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi,
  4. İsteklinin bağlı olduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri acma ve izin belgesi, İstekli durumuna göre yukarıdaki belgelerden birini vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü/Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2 Yunusemre/Manisa adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2 Yunusemre/Manisa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR