GÖLCÜK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GÖLCÜK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940792
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/40426
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ile 55.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere Toplam 95.000 Litre Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÖLCÜK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Araçları 2019 yılı için 40000 lt kurşunsuz benzin 95 oktan ve 55000 lt motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/40426

1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 12 GÖLCÜK/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623458414 - 2624358414
c) Elektronik Posta Adresi : golcuk.emniyet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ile 55.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere Toplam 95.000 Litre Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartname Hükümleri doğrultusunda idarenin araçları için akaryakıt ikmali yüklenici firmanın göstereceği akaryakıt tüketim otomatik sistemi (ATOS) ile çalışan akaryakıt istasyonları
c) Teslim tarihleri : İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adresine yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 365 gün süreyle yüklenici firma tarafından gösterilen akaryakıt tüketim otomatik sistemi (ATOS)' ne sahip akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alınacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekli akaryakıt dağıtıcısı ile 5015 sayılı Petrol Piyasa kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış, iş bitim tarihine kadar geçerli olan Dağıtıcısı lisansının aslı veya noter tasdikli sureti,
-İstekli akaryakıt dağıtıcısının bayisi ise 5015 sayılı Petrol Piyasa kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış, iş bitim tarihine kadar geçerli olan bayi lisansının aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu, tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölcük Mal Müdürlüğüne şartname bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliğinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 12 Gölcük/ KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR