ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00937349
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 29.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/33823
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65.000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER) AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/33823

1-İdarenin
a) Adresi : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37/1 44330 ÇÖŞNÜK BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222904040 - 4222904242
c) Elektronik Posta Adresi : bolge15@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1.500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65.000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan Malatya-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Kahramanmaraş-Batman-Tunceli İl Şube Müdürlükleri Hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacı olan Akaryakıt alımları yükleniciye ait taşıt tanıma sistemine ait bayii istasyonlarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır

c) Teslim tarihi :

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı Malatya-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Kahramanmaraş-Batman-Tunceli İl Şube Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacı olan Akaryakıt alımları yükleniciye ait taşıt tanıma sistemine ait bayii istasyonlarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Motorin: Piyasada akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerini, TSE tarafından hazırlanan, Haziran 2010 Tarihli “TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları- Dizel-(Motorin) – Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.
Benzin: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): TS EN 228 TSE standartlarına uygun olacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR