ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927913
Şehir : Van / Özalp
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZALP SESİ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/12709
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 Litre Motorin olmak üzere toplam 1 Kalem Akaryakıt Mal Alımı İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Söz konusu Akaryakıt, çeşitli zamanlarda idarenin şifahi veya yazılı olarak talep ettiği zaman ve miktarda partiler halinde Özalp Belediyesi Araç Bakım ve Onarım Kademesine Özalp/VAN adresine teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 29 ÖZALP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT (MOTORİN - DİĞER) MAL ALIMI İŞİ
ÖZALP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (Motorin - Diğer) Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/12709

1-İdarenin
a) Adresi : MAHMUDİYE MAHALLE ATATÜRK CADDESI NO:29 65800 ÖZALP/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4327122025 - 4327122074
c) Elektronik Posta Adresi : nakahesin.@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Litre Motorin olmak üzere toplam 1 Kalem Akaryakıt Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Söz konusu Akaryakıt, çeşitli zamanlarda idarenin şifahi veya yazılı olarak talep ettiği zaman ve miktarda partiler halinde Özalp Belediyesi Araç Bakım ve Onarım Kademesine Özalp/VAN adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Söz konusu akaryakıt idarenin ihtiyacına binaen 3 ay boyunca, idarenin talep edeceği zaman ve miktarda peyder pey teslim edilecektir. Ayrıca İdarenin talebi bildirmesinden itibaren söz konusu talep miktarı en geç 3 (Üç) gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 29 ÖZALP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 28.01.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; aşağıda yazılı bulunan belgelerin aslını veya noter yada idarece aslı görülmüş onaylı örneğini teklif dosyalarında sunacaklardır.
1- İstekliler bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, veya İstekliler bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
2- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Lisansı,
3- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Kurumdan alınmış ve en az iş bitim tarihine kadar geçerli olan İş Yeri Açma/İzin/Ruhsat Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 29 ÖZALP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 29 ÖZALP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR