İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925076
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71.140 LT MOTORİN (DİĞER) ALIMI, 7.500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (DİĞER) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/682927

1-İdarenin
a) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 240 34 00 - 212 219 53 22
c) Elektronik Posta Adresi : info@istanbulotobus.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 71.140 LT MOTORİN (DİĞER) ALIMI, 7.500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (DİĞER) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin akaryakıt tüketim otomasyonuna kayıtlı olan tüm akaryakıt istasyonlarından araçlara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi İle alınacak akaryakıt, Yüklenici tarafından İdaremize ibraz edilen anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından araçlarımız tarafından teslim alınacaktır. İdare gerekli görmesi durumunda araçlarımızın kullanacakları yakıt miktarını Yükleniciye liste halinde bildirilecek olup, haftalık bazda kullanabilecekleri Yakıt Tüketim Listesine uyularak teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler;
1) Aşağıda, a, b ve c bendlerinde belirtilen belgelerin herhangi birini (ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve sözleşme süresi boyunca da geçerliliğini muhafaza edecek şekilde);
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge” yi.
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; kendisinin ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu''nun bayisi olduğunu gösteren “Bayilik Yazısı ve/veya Bayilik Sözleşmesi” ni.
c) İstekli’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bayilik yapmak üzere verilmiş olan “İstasyonlu Bayilik Belgesi” ni.
2) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığınca verilmiş olan “İş Yeri Açma İzin Belgesi”,

  1. İsteklinin Türkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren “İstasyon Bayi Listesi” (Bu liste teklifler kapsamında imzalı kaşeli olarak verilecektir ve İsteklinin Türkiye de en az 500 adet, İstanbul genelinde ise en az 100 adet akaryakıt istasyonu olan Ana Dağıtıcı ve/veya Ana Dağıtıcının Bayisi olması zorunludur),

4) 7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda, İsteklinin İstanbul ili Anadolu ve Avrupa Yakasında en az 1’er adet kendisine ait "Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda ve/veya özel sektörde her türlü akaryakıt ürünlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR