ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/632084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21.000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 600 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü, Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat:3 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI AKARYAKIT ALIMI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/632084

1-İdarenin
a) Adresi : Eskipazar Mah. Fidanlık Sk. No:9 Kat:3 (Ordu-Ulubey Yolu 3.Km) 52200 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522370219 - 4522370218
c) Elektronik Posta Adresi : alivatansezer@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21.000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 600 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşme süresince her gün için Ordu ili Altınordu ilçesinde, 24 saat boyunca hizmet veren akaryakıt istasyonu, Taşıt Tanıma Sistemi dâhilinde bulunan Türkiye’deki diğer istasyonlarından ve gerek görüldüğünde İdarenin araç parkına, Teknik Şartnamenin 8.ve 10.maddelerindeki esaslara göre pey der pey teslim edilir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Yüklenicinin 24 saat boyunca hizmet veren akaryakıt istasyonundan ve Taşıt Tanıma Sistemi dâhilinde bulunan Türkiyedeki diğer istasyonlarından, gerek görüldüğünde İdarenin araç parkında, ihtiyaç duyulan günlerde Teknik Şartnamenin 8.ve 10.maddelerindeki esaslara göre pey der pey alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü, Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat:3 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan; 1) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, 2) Akaryakıt ürünleri bayisi olması halinde EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş İstasyonlu Bayilik Lisansını ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belgeyi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale servisi (Doküman Bedeli İdarenin bildireceği bankaya yatırılacaktır) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü, Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat:3 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR