YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/624957
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.300 Litre Kurşunsuz benzin (95 Oktan) - 23.500 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafer Mah. Buhara Cad. Kefil Sk. No:63 Malatya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BENZİN VE MOTORİN
K.Y.K. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU


Benzin ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/624957

1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mah. Buhara Cad. Kefil Sk. No:63 44300 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223245260 - 4223246904
c) Elektronik Posta Adresi : malatya@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.300 Litre Kurşunsuz benzin (95 Oktan) - 23.500 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malatya İl Müdürlüğü, Battalgazi Yurt Müd., Malatya Kız Yurdu Müd., H.Hafize ÖZAL Yurt Müd., Somuncu Baba Yurt Müd., Beydağı Yurt Müd., Eşref Bitlis Yurt Müd., Fatımatü'z Zehra Yurt Müd.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 31.12.2019 tarihleri arasında ihtiyaç halinde peyder pey ve gündüz mesai saatleri içerisinde olmak üzere araçların akaryakıt ikmali yüklenicinin istasyonunda; jeneratör cihazlarının akaryakıt ikmali ise yüklenicinin istasyonunda pompadan tankere doldurularak ilgili birimin / yurdun jeneratör cihazının yakıt tankına boşaltılmak suretiyle yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zafer Mah. Buhara Cad. Kefil Sk. No:63 Malatya
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan) alınmış ve ihale tarihinde vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı veya bu belgenin verildiğini gösterir aynı Kurumdan alınmış Resmi Yazı,
2) Bayilik Lisans sahipleri Bayisi bulundukları Dağıtıcı firma ile yaptıkları ihale tarihinde süresi geçmemiş Bayilik Sözleşmesi veya Dağıtıcı Firmadan alınmış ihale tarihinde Bayi olduğunu gösterir belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zafer Mah. Buhara Cad. Kefil Sk. No:63 Malatya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zafer Mah. Buhara Cad. Kefil Sk. No:63 Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR