ANTALYA KUMLUCA DEVLET HASTANESİ

Akaryakıt satın alınacaktır

ANTALYA KUMLUCA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909852
Şehir : Antalya / Kumluca
Yayınlandığı Gazeteler

BATI ANTALYA 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/617504
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kumluca Devlet Hastanesi -12.000 Lt Motorin Finike Devlet Hastanesi -15.000 Lt. Motorin Kaş Devlet Hastanesi -15.000 Lt Motorin Demre Devlet Hastanesi-10.000 Lt. Motorin Kemer Devlet Hastanesi - 5,000 Lt Motorin Toplam 57.000 Lt. Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kumluca Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Akaryakıt (Motorin ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/617504
1-İdarenin
a) Adresi : KASAPÇAYIRI MAH. ANTALYA YOLU ÜZERI 07350 KUMLUCA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428871480 - 2428875966
c) Elektronik Posta Adresi : hastanekumluca@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kumluca Devlet Hastanesi -12.000 Lt Motorin Finike Devlet Hastanesi -15.000 Lt. Motorin Kaş Devlet Hastanesi -15.000 Lt Motorin Demre Devlet Hastanesi-10.000 Lt. Motorin Kemer Devlet Hastanesi - 5,000 Lt Motorin Toplam 57.000 Lt. Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Araçların ihtiyacı olan motorin İdarelerin bulunduğu ilçelerdeki akaryakıt istasyonundan ve jeneratörlerin ihtiyacı olan motorin ihtiyaçlarının teslimatı, sağlık tesisinin bulunduğu adreste Yüklenici firma kendi araçları ile yapacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (On) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.Kumluca, Finike, Demre ve Kaş Devlet Hastanelerinde görevli resmi hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait merkez ve ilçe Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayii istasyonlarından yapılacaktır.Jeneratörlerin ihtiyacı olan Motorin Jeneratörlerin bulunduğu adrese nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere peyderpey ve siparişin tebliğine müteakip 10 (On) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kumluca Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Akaryakıt için İstekli Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış akaryakıt dağıtım şirketi lisansı belgesi ile lisanslı bir şirketin bayisi ise bayilik belgesi de vermek zorundadır. İstekli dağıtıcı ise; akaryakıt ile tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı" nı istekli akaryakıt pazarlama bayii ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayi Lisansı" ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi" ni teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kumluca Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kasapçayırı Mah. Kanuni Sok. No:17 Kumluca ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR