CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909530
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

CRT HABER 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/594205
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
131.500 (YÜZOTUZBİRBİNBEŞYÜZ) LİTRE MOTORİN 50.000 (ELLİBİN) LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92 CEYHAN/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARI VE JENERATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 131,500 (YÜZOTUZBİRBİNBEŞYÜZ) LİTRE MOTORİN İLE 50000 (ELLİBİN) LİTRE KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/594205

1-İdarenin
a) Adresi : TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92 CEYHAN/ADANA CEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3226131006 - 3226137059
c) Elektronik Posta Adresi : ceyhan@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 131.500 (YÜZOTUZBİRBİNBEŞYÜZ) LİTRE MOTORİN 50.000 (ELLİBİN) LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MALIN TESLİM YERİ CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET OTOLARI, ONAYLI MİSAFİR ARAÇLARI, HİZMET BİNALARI JENERATÖR DEPOLARI)
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞME İMZALANMASI TARİHİ İTİBARI İLE DEVAM EDEN YILIN SON TAKVİM GÜNÜ


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92 CEYHAN/ADANA
b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİYE AİT 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUN 3. MADDESİNE GÖRE ALINMASI ZORUNLU BULUNAN VE İHALE SON BAŞVURU TARİHİ İTABARİYLE GEÇERLİLİK SÜRESİNİ DOLDURMAMIŞ;
a) EPDK BAYİLİK LİSANS BELGESİ
b) BİR AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİNİN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
c) BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ (TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92) CEYHAN/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İHTİYAÇ RAPORU
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.

İDARİ ŞARTNAME

Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası
3 Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2018/594205
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92 CEYHAN/ADANA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 24.12.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2018/594205
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: CEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜRLÜBAŞ MAHALLESİ ADANA CADDESİ NO:92 CEYHAN/ADANA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 27.12.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
26 Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır)
08.03.2019
Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır)
11.03.2019


SÖZLEŞME TASARISI
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır.

TEKNİK ŞARTNAME
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR