İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909457
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/621952
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21230 Litre (95 Oktan) Benzin 76050 Litre (Diğer) Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Salonu - Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cd. No:1 Kat: -1 Fırat Toplantı Salonu Sultanahmet - Fatih / İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


MTSK Sınavlarında Görevlendirilen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Araçlarına Yakıt Alımı, Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/621952

1-İdarenin
a) Adresi : BİNBİRDİREK MAHALLESİ İMRAN ÖKTEM CADDESİ 1 34150 SULTANAHMET FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124550434 -
c) Elektronik Posta Adresi : destek34_2@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21230 Litre (95 Oktan) Benzin 76050 Litre (Diğer) Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türkiye Geneli Atos Sistem Dahilindeki Akaryakıt İstasyonlarından İdareye Ait Araçların Depolarına Alınacaktır.
c) Teslim tarihi : 10.2.1 Maddesinde belirtilen tarihten, 31.12.2019 tarihine kadar.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Salonu - Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cd. No:1 Kat: -1 Fırat Toplantı Salonu Sultanahmet - Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.01.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir '' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ise ihale son başvuru tarihinde geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgesini
b) İstekli bir '' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi'' ise teklif sahibinin bayiisi olduğu kuruluştan verilmiş ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi olduğuna dair Bayiilik Belgesi'' sözleşmesini
c) İstekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayiilik belgesini
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından veya ilgili Kurumdan alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini
ibraz etmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Hesabı Ziraat Bankası Cağaloğlu Şube nezdindeki İBAN : TR07 0001 0008 8983 8772 4450 01 Nolu hesabına yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih deki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU - FATİH / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR