İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909396
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

İNEGÖL YILDIRIM 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/628850
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İnegöl Merkez için 88.000 litre Motorin Diğer (EuroDizel) 2.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Yenişehir ilçesi için:12.000 litre Motorin Diğer (EuroDizel) alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Mahmudiye Mah. Ankara cad. No:38/P 16410 İNEGÖL /BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNELERİNİN 2019 YILI İHTİYACINDA KULLANILMAK ÜZERE İNEGÖL VE YENİŞEHİR MERKEZLERİ İÇİN AKARYAKIT ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İNEGÖL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet vasıtaları ve İş makinelerinin 2019 yılı ihtiyacında kullanılmak üzere İnegöl ve Yenişehir merkezleri için Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/628850

1-İdarenin
a) Adresi : MAHMUDIYE MAHALLESI ANKARA CADDESI 38/P 16400 İNEGÖL/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2247151028 - 2247155598
c) Elektronik Posta Adresi : inegolisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İnegöl Merkez için 88.000 litre Motorin Diğer (EuroDizel) 2.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Yenişehir ilçesi için:12.000 litre Motorin Diğer (EuroDizel) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtın teslimi İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet araçları ile iş makinaleri ve jenaratörlerin depolarına ; İşletme Müdürlüğüne maksimum 5 km uzaklıktaki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlarda pompa teslimi, istenilmesi takdirde arazide tanker pompa teslimi yapılacaktır.İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü merkezine 5 km 'den uzak olan Akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alınmayacaktır. Yenişehir ilçesi için Orman işletme şefliği merkezine maksimum 5 km uzaklıktaki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlarda pompa teslimi, istenilmesi takdirde arazide tanker pompa teslimi yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Akaryakıtın teslimi İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet araçları ile iş makinaleri ve jenaratörlerin depolarına ; maksimum 5 km uzaklıktaki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlarda pompa teslimi,istenilmesi takdirde arazide tanker pompa teslimi yapılacaktır.İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü merkezine 5 km 'den uzak olan Akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alınmayacaktır. Yenişehir ilçesi için Orman işletme şefliği merkezine maksimum 5 km uzaklıktaki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlarda pompa teslimi,istenilmesi takdirde arazide tanker pompa teslimi yapılacaktır. Teslimat 01.01.2019 tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Mahmudiye Mah. Ankara cad. No:38/P 16410 İNEGÖL /BURSA
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK'dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan "Dağıtıcı Lisansı)
2- İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Bayii Lisansı (İstasyonlu)” belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada özel sektörde bir sözleşmeye dayalı yapılan akaryakıt alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnegöl Orman İşetme Müdürlüğü Mahmudiye mah.Ankara cad. No:34 16410 İNEGÖL/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Mahmudiye Mah. Ankara cad. No:38/P 16410 İNEGÖL /BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR