ANTAKYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ANTAKYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908905
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZYURT 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/627261
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (Diğer) : 300.000 Litre ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
General Şükrü Kanatlı Kanatlı Mah Atatürk Cad No: 78 Antakya - HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ANTAKYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antakya Orman Akaryakıt (2019) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/627261

1-İdarenin
a) Adresi : Kanatli mah.Atatürk cad. no: 78 HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262131801 - 3262131805
c) Elektronik Posta Adresi : kahramanmarasobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) : 300.000 Litre ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Araçların merkez ve ilçelerde değişik mahallelerde bulunması ve görev yapması nedeniyle; Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi" ne sahip olan HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYON SAHİBİ ve bu istasyona bağlı Antakya, Belen, Hassa, İskenderun, Kırıkhan ve Samandağı ilçe sınırlarında içerisinde bulunan bayilerinden (Bayisi olmayan yerlerde ise akaryakıt ihtiyaç talebi kadar ilgili Orman İşletme Şefliği Merkezinde) 31.12.2019 yılı sonuna kadar akaryakıt peyder pey teslim alınacaktır. MOTORİN : Antakya Orman İşletme Müdürlüğü merkezi tahmini 100.000 Litre, Belen Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 40.000 Litre, Hassa Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 15.000 Litre, Kırıkhan Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 30.000 Litre, İskenderun/Denizciler Orman İşletme Şeflikleri merkezi tahmini 80.000 Litre, Samandağ/Karaçay Orman İşletme Şeflikleri merkezi tahmini 35.000 Litre teslim alınacaktır.
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN : Antakya Orman İşletme Müdürlüğü merkezi tahmini 1.000 Litre, Belen Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 1.000 Litre, Hassa Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 500 Litre, Kırıkhan Orman İşletme Şefliği merkezi tahmini 500 Litre, İskenderun/Denizciler Orman İşletme Şeflikleri merkezi tahmini 1.000 Litre, Samandağ/Karaçay Orman İşletme Şeflikleri merkezi tahmini 1.000 Litre teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme tarihinden itibaren ihtiyaca binaen İşletme Müdürlüğü Yetkililerince verilecek fiş karşılığı Yükleniciye ait akaryakıt istasyonu veya bayilerinden 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : General Şükrü Kanatlı Kanatlı Mah Atatürk Cad No: 78 Antakya - HATAY
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-İsteklinin bağlı bulunduğu belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesi
b- İstekliye EPDK'dan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi,
c- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ; EPDK tarafından verilmiş olan Teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğuna dair belge
d- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise ; EPDK tarafından verilmiş olan Teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Akaryakıt TSE uygunluk belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antakya Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antakya Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR