KIRKAĞAÇ BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908200
Şehir : Manisa / Kırkağaç
Yayınlandığı Gazeteler

KIRKAĞAÇ KIRKHABER 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/611978
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
160.000 LİTRE MOTORİN (EURO) + 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU-ŞAİR EŞREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


MOTORİN (EURO) VE KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/611978

1-İdarenin
a) Adresi : ŞAİR EŞREF MAH. ATATÜRK 56 YENİ SOK. 118 45700 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2365881022 - 2365881076
c) Elektronik Posta Adresi : info@kirkagac.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 160.000 LİTRE MOTORİN (EURO) + 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin taahhüdü doğrultusunda Belediye Garaj Hizmet Binası Merkez alınmak kaydıyla 1 km çapında bulunan akaryakıt istasyonu veya yine Yüklenicinin taahhüdü doğrultusunda Garaj Hizmet Binasında Yükleniceye ait tankerle İdarenin belirlediği haftanın 3 günü 2'şer saat şeklinde ikmal yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı gün alıma başlanacak olup,Akaryakıtın tamamı 31.12.2019 tarihine kadar Yüklenicinin taahhüdü doğrultusunda Belediye Garaj Hizmet Binası Merkez alınmak kaydıyla 1 km çapında bulunan akaryakıt istasyonu veya yine Yüklenicinin taahhüdü doğrultusunda Garaj Hizmet Binasında Yükleniceye ait tankerle Garaj Hizmet Binasında araçlara litre-fiş usulü teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU-ŞAİR EŞREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise : EPDK Tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
b) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi'' ise: Teklif sahibini bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair
c) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
d) İş yeri Açma ve İzin Belgesi
e) İstekli firma bünyesinde taşıt tanıma sistemi olduğunu gösterir belgeyi teklif kapsamında sunacaktır.(Taşıt tanıma iller arası dolaşmaya açık olacaktır) EPDK alınmış Akaryakıt Satış Yeri İzin Belgesinin aslını veya Aslı İdaremizce Görülmüştür onaylı suretini teklifi ekinde sunması zorunludur.
f) İstasyon Dışında Akaryakıt satılabilmesi için EPDK dan alınması gereken Belgeler
g)Karayolları Taşıma Belgesi
h)TSE Standartları Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştrilen her türlü akaryakıt ürünleri mal alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlardan Km cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı (Kırkağaç Belediyesi Garaj Amirliği Binası) idarece belirlenen 0,0214 katsayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alıncaktır.
A)Teklif değerlendirmesinde kullanılacak aşağıdaki formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;

B)Teklif edilen birim fiyat;

C)Akaryakıt istasyonunun Km cinsinden idareye (Garaj Amirliği Binası) Uzaklığı (İmar planına göre Garaj Amirliği-Akaryakıt İstasyonuna en kısa gidiş mesafesi)

D)Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km için arttıran katsayı idarece 0,0214 kabul edildi.

Her türlü akaryakıt cinsi için;

A=Bx((CXD)+1) Formülü kullanılacaktır.
İsteklinin malı teslim edeceği yeri taahhüt ettiği belge göz önünde bulundurularak Garaj Hizmet Binasında mal teslimi yapılacak olması durumunda teklif edilen birim fiyat değerlendirmeye esas olacaktır.Eğer İstekli mal teslimini Akaryakıt İstasyonu teslimi şeklinde taahhüt ederse fiyat dışı unsurlarla birlikte değerlendirilerek teklif fiyatı güncellenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırkağaç Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR